Takipçilerin
Arkada Listenizde Kaytl Arkada Bulunmamaktadr
Arkada Listenize birini eklemek iin, kiinin profilinde ARKADA EKLE ksmna tklaynz

Sohbet
Kampüsgenci
Sayfa yneticisi;
AHMETKSKG
32, Erkek, Turkey 
OFFLINE 
 
FlowArt
 
 
 FLOWART B�YOGRAF� O�uz Solmaz sahne ad�yla FlowArt 1 may�s 1990 y�l�nda �stanbul da do�du.�stanbul Ticaret Odas� Anadolu Teknik Lisesini bitirdikten sonra ��renimine �stanbul �niversitesi Elektronik Haberle�me B�l�m�nde devam etmeye ba�lad�. Rap m�zikle k���k ya�larda tan��t� ve 2005 y�l�nda ilk s�zlerini yazd�.Bundan 1 y�l sonra ilk �ark�s�n� kaydetti. Uzun y�llar hi� alb�m yapmay�p evinde kurdu�u st�dyada kendini geli�tirdi. �lk alb�m�n� 2009 y�l�nda yapt�.Bu alb�m� daha iyisini yapabilece�ini d���nd��� i�in ve istedi�i sonucu alamad��� i�in dinleyiciyle payla�mad� . Ayn� y�l i�inde Shark Records a giri� yapt� ve hala bu b�nyede aktif olarak dinleyiciye sesini duyurmaktad�r. Ayr�ca yine 2009 y�l� i�erisinde Pasha&Gzp ile birlikte "eLLe�tiri" isimli ortak alb�m� yapt�lar.Son olarak 2010 y�l�nda yapt��� "D�nk� �ocuk" isimli solo alb�m bir �ok dinleyici taraf�ndan sevildi ve dinlendi.�al��malar�na h�zla devam etmektedir. FLOWART s B�OGRAPHY O�uz Solmaz stage name of Flowart was born in �stanbul in 01.05.1990 After graduating from Istanbul Chamber of Commerce the Technical High School then Education continued in the Istanbul University Department of Electronics and Communication started he met with rap music at early age and in 2005 wrote the first lyrics one year later he was recorded the first song.He did not do any album many years.He developed himself in his home studio .In 2009 he made his first album.He did not share this album with the listener Because he think he can do better. In the same year he was logged in shark Records.He still announced his voice to listener an active in this structure.Also in the year 2009 he made the called "Ele�tiri" album with Pasha & Gzp.Finally in 2010 the called "D�nk� �ocuk" solo album was loved and rested by many listeners . FLOWART D�SKOGRAF� 2005 - �lk S�z Yaz�mlar� 2006 � �lk �ark� Yap�m� 2009 � "Free Alb�m"(Solo Alb�m) 2009 - Shark Records a giri� 2009 - "eLLe�tiri" (Ortak Alb�m Pasha&Gzp) 2010 - "D�nk� �ocuk"(Solo Alb�m) Bunlar�n yan�s�ra single olarak yay�nlanm�� �ark�lar ve yer ald��� bir�ok d�et bulunmaktad�r. ..
 
 

Sevenleri

Grup yeleri
 
Bu Grupta ye Bulunmuyor.