Takipçilerin
Arkada Listenizde Kaytl Arkada Bulunmamaktadr
Arkada Listenize birini eklemek iin, kiinin profilinde ARKADA EKLE ksmna tklaynz

Sohbet
Kampüsgenci
Sayfa yneticisi;
AHMETKSKG
32, Erkek, Turkey 
OFFLINE 
 
dramelodi project
 
 
 Dramelodi Project 12 May�s 2006 y�l�nda Kodes Sorgu ve Habs-i Nefes taraf�ndan kurulmu�tur. �lk ba�ta tek alb�ml�k bir proje olarak d���n�len Dramelodi; dinleyenlerin ve ekip �yelerinin bu ad� benimsemesiyle grup olarak �al��malar�n� s�rd�rmektedir. Raziel Nisroc, Da Poet, Sansar Salvo, Kayra(of G�na), Grejuva gibi underground�n sayg�n isimleriyle d�et �al��mas�nda bulunan ekip, kendi altyap�lar�n�n d���nda Y�ce ve Can Kazaz(Peak Pro.) gibi m�zisyenlerle ortak i�lere imza atm��lard�r. Alb�mler : 2006 - Dramelodi Project - Dram ve Melodi 2006 - Dramelodi Project II - Psikanaliz 2007 - Dramelodi Project III - Ayn� Telde D�nya 2007 - Dramelodi Project IV - Kald�r�m �i�e�i 2008 - Dramelodi Project V - Do�u Ekspresi 2009 - Dramelodi Project - Drumental (Enstr�mental) 2009 - Dramelodi Project - Sigaran�n G�t�rd��� Yere Git E.P. 2009 - Dramelodi Project - Kara �elenk (Nafile Mixtapes Vol 1) 2009 - Dramelodi Project - Bozuk Plak ve Gramofon 2010 - Dramelodi Project - Ucuz Roman (Single) Sorgu : 1990 �stanbul do�umlu. As�l Ad� H�seyin Eski. 2005 y�l�n�n ba�lar�nda ilk amat�r kayd�n� alan Sorgu bu kay�tlar� toparlayarak "Hat�r Sorma, K�t�y�m" ad�n� verdi�i olduk�a amat�r derleme bir alb�m yapt�. 1 y�l sonra haz�rlad��� "Bunal�m Ep" isimli solo alb�m�yle ��k��� yakalad�. Daha sonra Kodes ve Habs-iNefes ile Dramelodi yi kurdular. Kodes : 1987 �stanbul do�umlu. As�l ad� �brahim Yonar olan Kodes 2004 y�l�nda ilk kay�tlar�n� almaya ba�lad�. M�zi�e beraber ba�lad��� Olcay la beraber M�dafa grubunu kurup "Her Yer Pislik" isimli bir alb�m yay�nlad�lar. Daha sonra sessiz kalan ikili yollar�na solo �al��malarla devam etmek istediler. 2006 y�l�nda sessizli�ini bozan Kodes "Senaryo" adl� alb�m�yle ��k��a ge�ti. Sonras�nda Dramelodi grubunu kurdular. Habs-i Nefes :1988 Denizli do�umlu. As�l ismi Can Ate�. 2004 y�l�nda amat�r programlarla m�zik yapmaya ba�lad�. Daha �ok etnik t�n�lar i�eren m�zikleri dinlemekten ho�lanan Habs-i Nefes, kendi tarz�na da bunu yans�tt�. Ritimlerindeki farkl�l�kla m�zi�inde bir ak�c�l�k yaratan Habsi, �nce Kodes ve sonra Sorgu ile tan��arak Rap m�zik ad�na yap�lan �al��malarda yer buldu. �zellikle Sorgu nun "Bunal�m" alb�m�n�n beat prod�kt�rl���n� �stlendikten sonra kalitesini ispatlad�.
 
 

Sevenleri